आद्याक्षर सूची (84)

waiting time

प्रतीक्षा अवधि cf. residual time [नवीकरण प्रक्रमात कोणत्याही बिंदूपासून लगेच पुढच्या नवीकरण बिंदूपर्यंतच्या कालावधीस 'प्रतीक्षा अवधी' म्हणतात.]

weight bias

भार अभिनति [चुकीच्या भारांचा वापर केल्यामुळे येणारी अभिनती. साधारणपणे निर्देशांकांच्या संदर्भात ही संज्ञा वापरतात. निर्देशांकाने मोजावयाच्या संपूर्ण परिमाणाच्या खऱ्या मूल्याचे प्रत्यक्ष मोजमाप करणे साधारणतः शक्य नसल्यामुळे या अभिनतीची राशी ही काही अंशी स्वेच्छ असते.]

weighted battery

भारित मालिका [शैक्षणिक किंवा मानसशास्त्रीय कसोट्यांचा संच. या संचातील प्रत्येक कसोटीचे सापेक्ष महत्त्व त्या कसोटीत मिळालेल्या प्राप्तांकाला भार देऊन (weighting) दाखविले जाते.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)