आद्याक्षर सूची (132)

hazard rate cf. conditional failure rate

सशर्त असफलता मान [धोका म्हणजे या वेळी चालू स्थितीत असलेल्या वस्तूची () या काळात बंद पडण्याची संभाव्यता. ही संभाव्यता यावरून मिळते. हे तत्क्षणिक बंद पडण्याचे मान चालू स्थितीतील वस्तूच्या बाबतीत वेळोवेळी काढले जाते. यालाच धोका फल असे म्हणतात.]

half Normal plots

अर्ध प्रसामान्य आलेखन [द्विपातळी घटकचय प्रयोगामधील भेद स्पष्ट करण्यासाठी योजलेली आलेखन पद्धती. या भेदांचे क्रमांकन करून सुधारित स्वरूपाच्या गणितीय संभाव्यता पत्रावर संचयी वितरण फल म्हणून ते भेद दाखवले जातात. संभाव्यता माप प्रमाणाचा खालचा अर्धा भाग वगळून वरील अर्ध्या भागातील प्रत्येक मूल्याच्या ऐवजी असे लिहिता येईल. नंतर याचे आलेखन नेहमीप्रमाणे करता येईल.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)