Abortive

१ गर्भपाती, गर्भस्त्रावक २ अकालप्रसूत (as in : abortive child अकालप्रसूत शिशु) ३ Biol. अपूर्ण विकसित ४ Fig. निष्फळ (as in : abortive efforts निष्फळ प्रयत्न)