फेरबदलाच्या अधीन वित्त विभागाने या अटींना संमती दिली आहे

Finance Department has agreed to these terms subject to the modification