optimisation

n. इष्टतमीकरण (न.) 'or', conj. ' किंवा ' (व/वा) (गणिती तर्कशास्त्रातील एक संबंधक) (exclusive 'or' अपवर्जक ' किंवा ') (inclusive ' or ' ,समावेशक ' किंवा ') (व/वा)