at the instance of

-च्या सांगण्यावरून, -च्या पुढाकाराने, -च्या प्रेरणेने