As regards formal declaration of scarcity conditions, according to the provisions of the Scarcity Manual, in assessing the state of the agricultural season for the purpose of determining whether declaration of scarcity conditions is necessary, careful exa

टंचाईविषयक नियमपुस्तिकेच्या तरतुदींप्रमाणे, टंचाईची परिस्थिती रीतसर जाहीर करावयाची की नाही हे ठरवण्यासाठी शेतीच्या हंगामाचा अंदाज घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुस्तिकेच्या परिच्छेद ३४ मध्ये दिलेल्या निरनिराळ्या बाबींची काळजीपूर्वक तपासणी केली पाहिजे.