As regards declaration of scarcity, apparently areas where the signs of distress are evident as judged on the basis of the guidelines laid down by Govt. in that behalf would have to be declared.

टंचाईची परिस्थिती जाहीर करण्याच्या बाबतीत शासनाने ठरवून दिलेली तत्त्वे विचारात घेता, ज्या भागात हलाखीची परिस्थिती असल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसतात ते भाग टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करावे लागतील.