after giving an opportunity to be heard

स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर