Yield

प्राप्‍ति (स्त्री.), उत्पन्न (न.), v.t.& i १ नमणे, हार जाणे २ देणे ३ उत्पन्न करणे, उत्पन्न होणे