Wreck

१ भंग करणे cf.Destroy २ भंगणे, आपटून फुटणे, n.१ नौकाभंग (पु.) २ भंग (पु.) ३ फुटलेले जहाज (न.)