Worry

१ डोके उठवणे, डोके फिरवणे २ सतावणे ३ काळजी करणे, n.१ काळजी (स्त्री.), फिकीर (स्त्री.) २ अस्वस्थता (स्त्री.)