Witness

१ साक्ष देणे cf.Certify २ साक्षी असणे ३ (to see)पाहणे, n.१ साक्षीदार (सा.), साक्षी (सा.) २ साक्ष (स्त्री.)