Wide

१ विस्तृत २ रूंद ३ बाहेरचा, adj. १ पुरतेपणी, प्रशस्तपणाने, विस्ताराने २ दूरवर, दूर अंतरावर, व्यापी, विश्वव्यापी wide (in comb) विश्वव्यापी)