Weather

१ हवा (स्त्री.) २ हवामान (न.), v.t.& i १ हवा देणे २ सहन करणे ३ पार करणे, सुरक्षीतपणे पार पडणे, संकटे पार करणे