Wear

१ धारण करणे २ नेसणे, परिधान करणे ३ झिजवणे, झिजणे, n. १ कपडे(पु अ व) २ झीज (स्त्री.)