Watch

१ लक्ष ठेवणे २ राखण करणे, n १ राखण (स्त्री.), पहारा (पु.) २ घड्याळ (न.)