Want

१ हवे असणे, पाहिजे असणे २ अभाव असणे, वाण असणे, n. १ अभाव (पु.), वाण (स्त्री.) २ गरज (स्त्री.)