Visualise

१ कल्पना करणे २ कल्पनाचित्र रेखाटणे ३ मनश्चक्षूंनी पाहणे, मनश्चक्षूंसमोर उभे करणे