Visionary

१ स्वप्नदर्शी २ अव्यवहारी ३ कल्पनाविहारी ४ दृष्टिविषयक, n. १ स्वप्नदर्शी (सा.) २ कल्पनाविहारी (सा.)