Ventilation

१ हवा खेळवणे (न.), वायुवीजन (न.) २ हवा (स्त्री.), खेळती हवा (स्त्री.), हवा खेळण्याची सोय (स्त्री.) ३ संवातन (न.)