Value

१मूल्यन करणे २ मूल्यांकन करणे ३ मूल्य ठरवणे ४ किंमत आकारणे ५ गुणांकन करणे, लेखणे, मानणे, n. १ मूल्य (न.) २ किंमत (न.), मोल (न.) ३ गुण (पु.)