Round

१ गोल, वाटोळा २ (as, numbers) शून्यांत ३ (roughly correct) ठोकळ, adv. भोवती, n. १ (as, of a doctor, postman, etc.) फेरी (स्त्री.) २ परिक्षेत्र (न.) ३ फेर (पु.) ४ (as, of ammunition) फैर (स्त्री.), v.t.& i. १ (as, figures) पूर्णांकात देणे २ गोलाकार करणे ३ वळसा घालणे