Revenue

१ महसूल (पु.) २ (as income) उत्पन्न (न.) ३ (in pl.) उत्पन्नाच्या बाबी (स्त्री, अ.व)