Resignation

१ राजीनामा (पु.), त्यागपत्र (न.) २ राजीनामा देणे (न.) ३ हवाला ठेवणे (न.) ४ परित्यागवृत्ति (स्त्री.)