Reprimand

१ ताशेरे झाडणे २ खरडपट्टी काढणे cf. Chide n. १ ताशेरा (पु.) २ खरडपट्टी (स्त्री.)