Replace

१ पुन:स्थापन करणे २ बदली नेमणे, बदली ठेवणे, जागेवर ठेवणे, जागी येणे ३ Chem. & Phys.प्रतिस्थापन करणे