Remedial measures

सुधारात्मक उपाय (पु. अ. व), सुधारात्मक उपाययोजना (स्त्री.अ.व.)