Relish

१ आवडणे २ गोडी वाटाणे, n. १ स्वाद (पु.), चव (स्त्री.) २ गोडी (स्त्री.)