Related

१ संबद्ध २ संबंधी ३ सांगितलेला (to be related to च्या नात्यात असणे, शी नातेसंबंध असणे)