Relapse

१प्रत्यापतन होणे २ ( दुखणे) उलटणे n. १ प्रत्यापतन (न.) २ ( दुखणे) उलटणे (न.)