Reduce to

१ .-पर्यंत घटवणे -पर्यंत घटणे २ -च्या अवस्थेला पोचवणे ३ रुपांतर करणे