Reduce

१ कमी करणे, कमी होणे २ (as, prices, value, etc.) घट करणे, घट होणे ३ (to diminish in weight or girth) क्षीण होणे