Reclamation

१ लागवडयोग्य करणे (न.) २ पुन:प्रापण (न.) ३ (a reclaimed land) पुन:प्रापण जमीन (स्त्री.)