Reclamable

१ लागवडयोग्य २ पुन:प्रापणयोग्य ३ उपउओगक्षम ४ मार्गावर माणण्यायोग्य