Reassure

१ पुन्हा आश्वासन देणे २ पुन्हा विमा उतरणे, पुन्हा विमा उतरवणे