Rationalise

१ तर्कसंगत बनवणे २ बुद्धिवादपूर्वक विवेचन करणे ३ (as, to reform scientifically) शास्त्रीयीकरण करणे, शास्त्रीय तत्वावर सुधारणा करणे ४ Com.(as, industries, etc.)पुन:संघटन करणे ५ (as, rules, byelaws, etc.) सुसूत्रीकरण करणे