vacate

v.t. 1. विलोपन करणे 2. रिक्त करणे 3. रिकामे करणे 4. उठवणे cf. cancel (as in: vacate the curfew संचारबंदी उठवणे) 5. सोडणे