vindicate

v.t. 1. प्रतिसमर्थन करणे 2. सत्यत्व स्थापित करणे, खरेपणा स्थापित करणे 3. समर्थन करणे