vitiate

v.t. & i. 1. निष्फळ करणे 2. रद्दबातल करणे [Cr.P.C.-s. 460] 3. दूषित करणे, कलुषित करणे