kinsman

n.pl. सगेसोयरे (पु.अ.व.),बांधव (पु.अ.व.), स्वजनसंबंधी (पु.अ.व.) भाऊबंद (पु.), नातेवाईक (सा.)