kill

v.t. 1. ठार मारणे, वध करणे, हत्या करणे 2. (दुःख, वेदना वगैरे यांचा) नाश करणे n. (hunting) 1. शिकार (स्त्री.) 2. गारा (पु.)