Keep

v.t. & i 1.ठेवणे 2.(to preserve, maintain) जतन करणे, जपून ठेवणे, परिरक्षण करणे, सांभाळून ठेवणे, 3.(to observe, to fulfil)पालन करणे 4.(to reserve)राखून ठेवणे, राखणे n. रखेली (स्त्री.)