minimum

adj. लघुतम, न्यूनतम, अल्पतम, किमान, कमीत कमी n. (pl. minima) १ (as opposed to maximum) लघुतम (राशि, मूल्य वगैरे), अल्पतम (राशि, मूल्य वगैरे), किमान (राशि, मूल्य वगैरे) २ Math. लघुतम (पु.) न्यूनतम (पु.) ३ किमान मर्यादा (स्त्री.)