Conform

१ अनुरुप करणे cf. Reconcile अनुरुप असणे, जुळता असणे, ला धरुन असणे २ अभिसंगत असणे