Confirmation

१ Admin.स्थायीकरण (न.), कायम करणे (न.), कायम होणे (न.) २ पक्का करणे (न.) ३ पुष्टी देणे (न.)