Conclude

१ निष्कर्ष काढणे cf. Infer २ समाप्‍त करणे, शेवट करणे, उपसंहार करणे