state

n. १ राज्य (न.) २ (as, sovereign independent nation) राष्ट्र (न.) ३ स्थिति (स्त्री.), अवस्था (स्त्री.) ४ (as, princely state) संस्थान (न.) ५ थाटमाट (पु.), राजैश्वर्य (न.) ६ प्रतिष्ठा (स्त्री.) v. t. १ निवेदित करणे २ नमूद करणे