sleeper

n. सुप्त पुस्ती (स्त्री.) (विधेयकाचा अर्थ बदलणारी परंतु, विधेयक संमत झाल्यानंतर लक्षात येणारी पुस्ती)