Munich Accord

म्युनिक ॲकॉर्ड (१९३८ साली इंग्लंड, फ्रान्स, इटली व जर्मनी यांच्या प्रमुखांमध्ये जर्मनीच्या अनुनयासाठी झालेला करार)